หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
   
 
 
 
   
 


ตำแหน่งว่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลักด่าน


นายชัชวาลย์ เรืองสันเทียะ
รองปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลักด่าน
 
 


นายเอนก จันทวงศ์
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวหนึ่งฤทัย จันทร์จอม
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางสาวเบญญาภา ธิยัน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นายณัฐเศรษฐ จันทร์จอม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


นางพรนภา ปุงชัย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายพรเทพ คำภีร์
นักพัฒนาชุมชน (ลูกจ้างประจำ)


นายเดือนเพ็ญ มูลเหลา
คนงานทั่วไป